woensdag, 24 juni 2020 11:49

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Golfclub Ter Specke op maandag 8 april 2019 in de business ruimte van de FC Lisse.

Punt 1 : Voorzitter Maria van Ruiten opent de vergadering en heet iedereen welkom en met de mededeling, dat 39 leden van de golfclub de presentielijst hebben getekend, naar aanleiding van deze mededeling vraagt Nick van Ginkel zich af hoeveel leden er aanwezig moeten zijn om een ALV geldig te laten zijn.

Het antwoord hierop is, dat in het huidige huishoudelijk regelement geen duidelijke signalen staan hoeveel leden er aanwezig dienen te zijn, tevens zal er ook een rooster gemaakt worden qua aftreden van bestuursleden, het huishoudelijk regelement zal worden opgesteld.

Punt 2 : Bericht van verhindering ontvangen van: Frans v.d.Meij, Ton Horsman, Theo Bon, Dorry Veenhof, Hans v.d. Zwet, Kees Rood en Leendert de Goeij.

Er is een ingekomen stuk ontvangen met de vraag om de green van hole 11 ( kunstgrasveld) te vervangen of te renoveren en tevens om hole 5A wisselend te gaan gebruiken met hole 5 in verband met het feit dat de aanleg van de green van hole 5A extra geld heeft gekost.

Het antwoord hierop is, dat hole 11 in gebruik is bij de SKOL en als hole niet echt geschikt is, eventueel de green van deze hole te ontmantelen is een optie. Om hole 5A meer te gaan gebruiken, waarbij wij niet moeten vergeten, dat deze hole weer een andere hole kruist en om de baan qualifying te houden hebben wij ook toestemming van de NGF nodig, hier komt het bestuur op terug.

Punt 3 : Leo Scholte leest het verslag van de ALV van 23 april 2018 voor en deze wordt door de vergadering geaccordeerd, in het vervolg zullen de leden het verslag van de ALV via de mail gaan ontvangen, maar is dan niet geaccordeerd door de vergadering derhalve blijft het verslag een agendapunt.

Punt 4 : Leo Scholte leest het verslag voor van de buitengewone ledenvergadering van 15 januari 2019.

Punt 5 : Leo Scholte presenteert het jaarverslag van het bestuur.

Punt 6 : Volgens het rooster treedt Harry Woerde af als bestuurslid, maar heeft zich herkiesbaar gesteld en de vergadering kan zich hierin vinden, derhalve is Harry Woerde voor de komende periode weer benoemd. Tevens draagt het bestuur voor om Gert Pettinga te benoemen als bestuurslid, de vergadering gaat hiermee akkoord.

Punt 7 : Als lid van de toernooicommissie doet Maria van Ruiten een oproep naar de vergadering om zitting te nemen in deze commissie en verder wil het bestuur een introductiecommissie in het leven roepen om nieuwe leden te begeleiden in de baan ( qua etiquette en regels )in samenwerking met onze golf pro, echter er kwam geen respons hierop.

Punt 8 : Harry Woerde toont de vergadering via een flipover hoe onze vereniging eruitziet, te weten; men heeft de FC Lisse, daaronder heb je de golfbaan met inkomsten van sponsoren en de uitgaven zijn o.a. afschrijvingen, onderhoud en verzekeringen en daar weer onder heb je de golfclub, met als inkomsten contributie en greenfees en aan de uitgaven kant heb je afdracht aan de NGF, kosten OGS, labels, administratie en cursussen.

Het bestuur van de golfbaan bestaat uit Dick Faas en Harry Woerde namens de golfclub en twee leden van de FC Lisse.

Het financieel overzicht was duidelijk, maar er kwam een enkele vraag uit de vergadering over de resultatenrekening op pagina 3 van het jaarrapport waarin een bedrag van Euro 50.705.- wordt genoemd, echter dit bedrag vindt Rob van der Zwet niet terug in de cijfers, Dick Faas geeft aan dat dit bedrag contributies zijn inclusief de BTW, terwijl in de verdere rapportage terecht het bedrag staat vermeld exclusief de 6% af te dragen BTW.

Punt 9 : Namens de kascommissie, waarin ook Gert Pettinga zitting had, leest Jos Peltenburg het verslag c.q. bevindingen voor aan het bestuur en de vergadering, hij prees daarbij de werkwijze van onze penningmeester, de toelichting van Harry en Dick Faas waren toereikend voor de commissie en verleent derhalve decharge aan het bestuur.

Punt 10 : In verband met het feit, dat Gert Pettinga zitting gaat nemen in het bestuur is er een vacature ontstaan in de kascommissie werd de vergadering benaderd en Nico Stuffers bood zich aan om deze vacature in te vullen.

Punt 11 : De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met Euro 10.-

Over dit voorstel kwam een vraag uit de vergadering te weten; de financiële situtatie van onze golfclub is gezond, waarom dan deze verhoging, Harry Woerde zijn antwoord hierop was, dat de afgelopen vijf jaar er geen verhoging was doorgevoerd en dat een aantal artikelen, zoals graszoden, motormix en uurtarief Perfors duurder zijn geworden en dat verder de afdracht per lid aan de NGF is verhoogd.

Punt 12 : De nieuwe accommodatie laat nog even op zich wachten, op 18 april 2019 zal het gemeentebestuur daar een besluit over nemen.

In de tekeningen voor de nieuwbouw is ook rekening gehouden met de wensen van de golfclub o.a. ruimte voor indoorgolf, opslag van goederen en een businessruimte annex clubhuis voor de golf, als dit allemaal doorgang gaat vinden is Johan Randsdorp bereid het een en ander namens de golf te gaan begeleiden.

Er is behoorlijk wat geld gemoeid met deze nieuwbouw er zal door zelfwerkzaamheid een groot deel ondervangen dienen te worden, men krijgt in ieder geval van de gemeente Euro 750.000.- en er komt een lening van Euro 2.000.000.- waarbij de FC Lisse een borgstelling wil en er zal een obligatielening worden uitgeschreven.

Punt 13 : Rondvraag:

Nico Stuffers vraagt of er extra zand over de frinch gestrooid kan worden, zodat de golfbal beter doorrolt. Antwoord: het advies van My-View was niet bezanden.

Jan Westein regelt de inloop, waarbij de kosten van deelname Euro 3.- p.p. bedraagt, dit is inclusief een kop koffie en een koekje, dit wordt gefinancierd van de Euro 3.- echter nu blijkt, dat er buiten de inloop ook leden zijn die een greep doen in de koektrommel, hier moet een oplossing voor komen.

Hans Roest vraagt aandacht om een deel van de inkomsten van de inloop te gebruiken voor een schenking aan een goed doel zoals Ben Kemkes altijd gedaan heeft. Er zal hiernaar gekeken worden.

Casper Jansen deelde de vergadering mede, dat het jaarlijkse uitje naar Delden niet meer zal plaatsvinden, echter hij heeft nu een offerte aangevraagd bij Erica ( = hotel inclusief golfbaan ) voor 28 en 29 augustus, dan wel van 27 tot 29 augustus. Casper zal u op de hoogte houden inzake deze.

Punt 14 : Sluiting vergadering.

Namens het bestuur van Golfclub Ter Specke.

Leo Scholte secretaris.

Vastgesteld op de DB vergadering van 26 april 2019.

golfvergaderen.1


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022