woensdag, 22 april 2020 20:07

Nog geen 'go' voor golfers (22 april 2020 Bron: ngf.nl en golf.nl)

Nog geen 'go' voor golfers (22 april 2020 Bron: ngf.nl en golf.nl)

Volwassen golfers moeten vanaf 29 april nog even geduld hebben, omdat de meeste maatregelen tot 20 mei zijn verlengd. De nu afgekondigde maatregelen betreffen:

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Wat doen de NGF, NVG, NGA en PGA Holland achter de schermen?

Op basis van de ontwikkelingen heeft golf samen met een aantal andere buitensporten een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders dit protocol aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten.

Een gereguleerde openstelling van golfbanen maakt alleen kans als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien. Daar hebben we zelf een grote invloed op en daarom is het belangrijk dat we alle maatregelen van het RIVM en de overheid strikt blijven opvolgen. 

Noodverordening

De overheid heeft sportclubs opgelegd om de deuren te sluiten omdat er bij sportactiviteiten (veel) mensen dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, kan de ziekte worden ingedamd.

De sluiting van golfbanen is vastgelegd in noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s die Nederland telt. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. In de noodverordening wordt de sluiting van sportclubs als volgt verwoord: “Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.” Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod valt, is niet juist gebleken. Na overleg tussen de veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en medio maart zijn er op last van de plaatselijke veiligheidsregio's alsnog banen gesloten.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs, -banen en golfers maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld. 

Voor alle nadere info verwijzen wij graag naar www.ngf.nl en www.golf.nl

golfngfcorona


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022