donderdag 24 mei 2018 14:25

Privacy-statement Golfclub Ter Specke (versie 24 mei 2018)

door  Dick Faas

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing met als gevolg dat dan ook Golfclub Ter Specke meer verplichtingen kent als het gaat om het op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. In deze Privacy-statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens 

Golfclub Ter Specke hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en doen er daarom alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Onze organisatie voor zover nodig hebben aangepast naar de richtlijnen van de AVG door via de stichting AVG voor Verenigingen het AVG-programma te doorlopen.

Als Golfclub Ter Specke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en omdat de feitelijke verwerking grotendeels plaats vindt door Online Golf Systems, is met laatstgenoemde een verwerkingsovereenkomst aangegaan om de privacy te waarborgen.. Indien u na het doornemen van onze Privacy-Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden:

Persoonsgegevens van Leden worden door Golfclub Ter Specke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie,
 • contributieheffing,
 • betalingen,
 • informatieverstrekking,
 • uitnodigingen voor bijeenkomsten,
 • Registratie golf resultaten,
 • aanpassing handicaps,
 • uitwisseling met NGF

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Ter Specke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam,
 • Adres,
 • Woonplaats,
 • Telefoon,
 • E-mailadres,
 • Geboortedatum,
 • Handicap gegevens,
 • Golf resultaten,
 • NGF lidmaatschapsnummer,

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Ter Specke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna onbeperkt als lid soort Archief (oud-leden). Via de profielpagina binnen OGS kunt u onder privacy-instellingen aangeven of uw persoonsgegevens wel of niet ook ter inzage zijn voor andere leden.

Verwerking van persoonsgegevens van Golfnieuws abonnees:

Het golfnieuws wordt onpersoonlijk digitaal aan alle leden verzonden. Men kan zich voor dit golfnieuws afmelden onder opgave van het e-mailadres. Dit wordt  door Golfclub Ter Specke opgeslagen om dit adres uit te sluiten voor verzending.

Sociale Media:

Via de website www.golfbaanterspecke.nl en facebook brengt Golfclub Ter Specke nieuws naar derden met daarbij soms ook het gebruik van foto’s van personen. In dit laatste geval wordt voorafgaande aan plaatsing toestemming gevraagd. 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors en andere bijzondere debiteuren of crediteuren:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Golfclub Ter Specke  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Ter Spekce de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam,
 • Adres,
 • Woonplaats,
 • Contactpersoon,
 • Voornaam,
 • Tussenvoegsel,
 • Achternaam,
 • (Zakelijk) Telefoonnummer,
 • (Zakelijk) emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Ter Specke opgeslagen ten behoeve van boven genoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 5 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van de leden administratie (Online Golf Systems)
 • Het uitwisselen van gegevens met de NGF (verloopt via het OGS-pakket).
 • Het uitvoeren van de website (www.golfbaanterspecke.nl)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:

Golfclub Ter Specke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Golfclub Ter Spekce van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups (of laten dat doen door onze verwerkers/providers) van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  Wij proberen dan samen tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van onze Privacy-Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Golfclub Ter Specke
Spekkelaan 1
2161 GH Lisse
06- 51717674

secretariaat@golfbaanterspecke.nl

Laatst gewijzigd op: donderdag 24 mei 2018 14:34