Wedstrijdreglement 2018 Golfclub Ter Specke.

 

Algemeen

 

1.   Dit reglement geldt voor alle clubwedstrijden van Golfclub TerSpecke met uitzondering van het inlooptoernooi op dinsdagmorgen en het maandtoernooi op de eerste vrijdagmiddag van de maand. 

 

2.   Voor nader te bepalen wedstrijden zoals voornoemd inloop- en maandtoernooi zal een aanvulling op dit reglement wordenopgesteld.

 

3.   Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf',zoals vastgesteld door 'R&A Rules Limited'en'The United States Golf Association'. Men behoort het boekje 'De Golfregels' altijd bij zich te hebben.

 

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement, het baan reglement en (tijdelijke)plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijd aan tehouden.

 

5.   De wedstrijdleiding ziet toe op het naleven van dit reglement.

 

6.   Inschrijven voor wedstrijden dient te geschieden via OGS, tenzij anders aangegeven.

 

7.   Het inschrijfgeld wordt bij de aankondiging van elke wedstrijd bekend gemaakt.

 

8.   De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren,en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golf regels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de wedstrijdleiding de speler diskwalificeren volgens Regel33-7.

 

 

 

Als ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren:

 

-iedere handeling van een speler waarbij bewust het risico is genomen de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel)

 

-onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen

 

-gebrek aan respect voor de wedstrijdleiding, officials, medespelers en/of toeschouwers

 

-opzettelijk overtreden van de Golfregels

 

-het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de Golfregels

 

Constatering van zodanig gedrag moet worden gemeld aan de wedstrijdleiding, die daarvan onverwijld kennis geeft aan de voorzitter van de organiserende commissie. De voorzitter kan, gelet op de op dat moment bekende feiten, besluiten de speler voor maximaal zes weken (voorlopig) uit te sluiten van deelname aan wedstrijden.

Voor de wedstrijd

 

9.   Minimaal twee weken voor de wedstrijd datum wordt het inschrijven(en uitschrijven) via OGS mogelijk gemaakt. Uitzonderingen worden ook via OGS bekendgemaakt.

10.   Indien het maximale aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is bereikt,komen de daarop volgende inschrijvingen op een reservelijst.

     11,  Alle wedstrijden zijn toegankelijk voor jaarleden met een EGAhandicap.

Voor wedstrijden met handicapverrekening moeten spelers in de voorafgaande 12 maanden minimaal 4 geldige Q-kaarten hebben ingeleverd om mee te kunnen doen voor de prijzen. Voldoen ze niet aan die eis, dan kunnen zij meespelen buiten mededinging zolang het maximum aantal inschrijvingen niet is bereikt.

12.   Spelers zonder EGA handicap, maar wel met een Golfbaanpermissie kunnen meespelen buiten mededinging zolang het maximum aantal inschrijvingen niet is bereikt.

13.   Indien het maximum aantal inschrijvingen wordt bereikt, komen 'spelersbuitenmededinging' op de reservelijst in volgorde van de datum van inschrijving, ook indien zij reeds eerder hebben ingeschreven.

14.   Gastspelers of leden die alleen hun handicapregistratie via Ter Specke laten doen kunnen alleen mee doen  als introducé buiten mededinging met een maximum aantal van totaal 3 keer. Bovendien geldt voor deze spelers de voorwaarde als beschreven onder 15.

15.   De sluitings datum van de inschrijving staat aangegeven in OGS. Uiterlijk 1 dag voor de wedstrijd zal de startlijst beschikbaar zijn in OGS. Bovendien wordt de startlijst direct per email verzonden naar alle ingedeelde deelnemers.

16.   Alle spelers die zich hebben ingeschreven zijn verantwoordelijk voor hun starttijd en dienen dus kennis te nemen van de startlijst uiterlijk 24 uur voor het begin van de wedstrijd. Bij eventuele wijzigingen wordt de startlijst opnieuw per email verzonden.Als er wijzigingen plaats vinden binnen 24 uur voor de wedstrijd worden de betreffende spelers door de wedstrijdleiding telefonisch benaderd.

Spelers, die op de reservelijst staan zullen, indien er alsnog een plaats beschikbaar komt, door de wedstrijdleiding waar mogelijk telefonisch worden benaderd.

17. Afmelden voor een wedstrijd als de startlijst al beschikbaar is, is alleen mogelijk bij de  wedstrijdleiding tot 24 uur voor de wedstrijd. Daarna is afmelding alleen mogelijk bij overmacht. 

     18.Uiterlijk 30 minuten voor de starttijd behoort men zich te hebben gemeld bij dewedstrijdtafel.Te laat verschijnen, kan betekenen dat de wedstrijdleiding de plaats op de startlijst door een aanwezige speler van de reservelijst laat innemen. De speler, die te laat is verschenen, kan dan niet meer meespelen.


Noot:

Conform Regel 6-3 loopt een speler die binnen 5 minuten na zijn starttijd op de afslagplaats van de starthole verschijnt 2 strafslagen op in strokeplay op de eerste hole, of verliest de eerste hole bij matchplay.

Conform Regel 32-1 b noot 2 zal de commissie bij een Stableford wedstrijd 2 punten van het totaal van de score aftrekken.

Verschijnt een speler later dan 5 minuten na zijn starttijd dan is diskwalificatie het gevolg, tenzij het niet op tijd komen van de speler aantoonbaar te wijten is aan buitengewone omstandigheden ter beoordeling van de commissie.

 

19.Indien  de speler niet is ingedeeld kan de wedstrijdleiding die speler-indien tijdig aanwezig-alsnog indelen in een flight die niet vol is voor de wedstrijd.

 

20.Bij niet verschijnen ('no show') voor een wedstrijd, behalve bij overmacht (ter beoordeling van de commissie) rsikeert men uitsluiting voor deelname aan volgende wedstrijden. 

Bij teamwedstrijden kan bij 'no show' van één van de spelers het gehele team worden uitgesloten van deelname. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

 

21.'No return' door uit een ronde te lopen, behalve door overmacht (ter beoordeling van de wedstrijdleiding), betekent diskwalificatie plus uitsluiting van 1 wedstrijd binnen eenzelfde categorie wedstrijden of de eerstvolgende andere wedstrijd (ter beoordeling van de commissie). 

'No return' door een deel van de wedstrijd niet uit te spelen (in een andere vorm dan matchplay), zonder medespelers te benadelen, betekent diskwalificatie.

 

22.  De speler is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van zijn juiste (playing) handicap. Indien een wijziging daarvan (nog) niet in OGS zichtbaar is (bijvoorbeeld van spelers die een Q kaart hebben gelopen op een andere golfbaan of bij spelers die Ter Specke niet als 'homeclub' hebben) moet de speler dat kenbaar maken 

a)  bij strokeplay: aan de wedstrijdleiding voordat de scorekaart wordt ingeleverd

 

b) bij matchplay aan de tegenstander voordat de match begint. Zie Regel6-2.

 

Tijdens de wedstrijd

  

23.De commissie kan aanvullende regels vaststellen ter voorkoming van onnodig oponthoud of traag spel, en idien van toepassing Regel 6-7 hanteren. Als zodanig bevordert de commissie het spelen van 'Ready Golf ' zoals aanbevolen door de NGF.

In elk geval gelden de volgende regels t.a.v. traag spel:

 

-te allen tijde aansluiting proberen te houden bij de voorgaande flight

 

-neem de bal op indien u niet meer kunt scoren bij Stableford wedstrijden

 

-indien de bal mogelijk verloren is buiten een waterhindernis: altijd een provisionele bal spelen

 

24. De neary is die bal, die in 1 slag vanaf de tee op de green het dichts bij (of in) de hole ligt. De leary is die bal, die in 2 slagen vanaf de tee op de green het dichts bij (of in) de hole ligt. is die bal vanaf de tee, die in vogelvlucht gemeten de grootste afstand heeft afgelegd en op de fairway ligt. De fairway is voor deze gedefinieerd als “het kort gemaaide gedeelte van het hele veld van de hole”.

 

25. Ingeval van dreiging van onweer zal de wedstrijdleiding het spel onderbreken.De volgende signalen met de misthoorn worden gebruikt:

 

     Een langaangehoudentoon:  het spel moet onmiddellijk onderbrokenworden

 

     Drie opeenvolgendetonenherhaald:  het spel onderbreken (de hole mag worden          uitgespeeld)  

      Twee kortetonenherhaald:                    het spel hervatten

 

Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (Regel 6-8).

 

     Bij onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Als een   speler echter weigert het spel te hervatten nadat het spel van de wedstrijdleiding moet   worden hervat, nadat de wedstrijdleiding gedegen onderzoek heeft gedaan naar de  verwachte weersomstandigheden dan resulteert dit in diskwalificatie voor de wedstrijd (Decision 6-8b/5).

 

 Na de wedstrijd

 

26.   Een speler behoort direct na het beeindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde zijn score te verifieren met de marker en de kaart -door beiden getekend- onverwijld in te leveren bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding regelt (indien van toepassing) dat de score in het OGS systeem wordt ingevoerd.

 

27.   Bij gelijke scores in een wedstrijd zonder handicapverrekening geldt eerst de 'countdown(9/6/3/1)' methode; indien dan nog gelijk wint de speler met de hoogste exactehandicap.

 

Bij een wedstrijd met handicapverrekening geldt eerst de countdown methode; indien dan nog gelijk wint de speler met de laagste exacte handicap.

 

Bij een start op meer dan één hole (2-tee start of shotgun) wordt de countdown methode altijd toegepast op de scores van de speler op de door hem laatst gespeelde holes.

 

28.   Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreikingvervalt zijn recht op de prijs.De plaatsing in de wedstrijd blijft echter gehandhaafd. De prijs kan naar de volgend geplaatste speler gaan.

 

29.   De commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoendevoorziet.